De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder- en leerlinggeleding. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een MR-reglement.

De samenstelling van de GMR Driestar-Wartburg 2023-2024:

de heer M.J. Groenendijk (Driestar)
de heer C.H. Kleinbloesem (Driestar)
de heer A.J. Meijer (Driestar) secretaris
mevrouw A.A. van Rumpt-Donker (Driestar) plv. voorzitter
de heer J. Soet (Wartburg)
mevrouw R. Zuurmond-Geelhoed (Wartburg)
mevrouw H.A. Westmaas-Bogaard (Wartburg)
de heer N.P.H. Jabaaij (Wartburg)
de heer P. Pons (Wartburg) voorzitter
de heer W. Van der Maarl (Driestar)
de heer A.C. van Waaij (Driestar)
Emma de Groot (Driestar)
Lisa van Dijke (Driestar)
Sarah van den Berg (Wartburg)
Nathan van Erkel (Wartburg)
mevrouw G. Florijn-van de Haar

Vergadermomenten

De medezeggenschapsraad vergadert aankomend schooljaar zes keer. De gekozen data zijn:
14 september, 7 november, 14 december, 30 januari, 4 april, 28 mei en 27 juni.

Contactgegevens

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken door één van de GMR-leden persoonlijk te benaderen of een mail te sturen naar GMR@driestarwartburg.nl.

(Locatie)medezeggenschapsraden

 

Naast de gezamenlijke medezeggenschapsraad heeft ook iedere school haar eigen medezeggenschapsraad (LMR-en). Waar de GMR zich met name richt op brede onderwerpen voor de hele scholengroep zoals algemeen beleid, personeelszaken en financiën, richten de LMR-en zich meer op de onderwijskundige aspecten van desbetreffende school. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).