Passend Onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Voor de meeste jongeren is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid.

 

Met passend onderwijs wil Driestar-Wartburg ook invulling geven aan de Bijbelse waarde ‘dat ieder mens voor God waardevol en gelijkwaardig is.’ Daarmee bedoelen we dat iedere leerling mag zijn zoals hij is met zijn mogelijkheden en beperkingen. Als een leerling toegelaten is, zijn wij verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek. Dat is meestal op de dichtstbijzijnde school, maar kan soms ook op een andere school zijn. Als blijkt dat wij de noodzakelijke ondersteuning niet zelf kunnen bieden, wordt gezocht naar een alternatief buiten Driestar-Wartburg. Dat doen we in goede samenwerking met de leerling, ouders/verzorgers en eventueel betrokken instanties.

Marnix les gesprek school

Zorgroute

Basisondersteuning begint bij de vakdocent in de klas. Zij bieden kwalitatief goed onderwijs, waarbij ze oog hebben voor de verschillen tussen de leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Als er (extra) ondersteuning nodig is wordt de hulpvraag intern besproken. De zorgcoördinator heeft hierin een coördinerende rol.

Driestar Gouda PrO vmbo

 

Driestar Gouda havo vwo

 

Driestar Leiden

 

Driestar Lekkerkerk

 

Guido de Brès

 

Marnix

 

Revius

 

Beroepencollege De Swaef

 

Voor schoolbrede en algemene vragen over de mogelijkheden van ondersteuning kunt u contact opnemen met mw. D. C. de Groot, staffunctionaris leerlingenzorg.

Driestar Leiden leerling meisje klas techniek

Basisondersteuning

Met basisondersteuning bedoelen we alle activiteiten om leerlingen te (bege)leiden tijdens het onderwijsproces. De mentor is de spil in de basis. Door mentorgesprekken en contact met ouders/verzorgers te hebben volgt de mentor de ontwikkeling van de leerling.

 

In de basis zijn er verschillende mogelijkheden van ondersteuning. Dit verschilt per school en is terug te vinden op de website van de school (zie Onze scholen/Praktische informatie/Zorg en begeleiding) en in de schoolgids.

Extra ondersteuning

Soms is de basisondersteuning niet voldoende en is extra ondersteuning nodig. Extra ondersteuning wordt ingezet na bespreking in het Intern Zorg Overleg (IZO) of Zorg Advies Team (ZAT). In principe wordt extra ondersteuning geboden op de school waar de leerling lessen volgt. Het kan ook op één van de andere scholen van Driestar-Wartburg zijn. Voor deze voorzieningen is een toelating nodig via de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) of de Commissie Van Toelating (CVT).

De Burcht is een kleine school van Driestar-Wartburg in Rotterdam waar leerlingen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Ook is de rebound ondergebracht in De Burcht. De rebound helpt leerlingen om tijdelijk uit het reguliere onderwijsproces te stappen en vaardigheden aan te leren die een terugkeer naar het reguliere onderwijs mogelijk maken.

 

De trajectklassen zijn ondergebracht in gebouw Delta in Gouda. De trajectklassen zijn een interne voorziening voor leerlingen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Samenwerkingsverband

We participeren in RefSVO, een samenwerkingsverband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken.

 

Meer informatie

Lees meer over het zorgaanbod per school in de schoolgids of op de website van de school. U kunt desbetreffende pagina vinden onder Onze scholen/Praktische informatie/Zorg en begeleiding.