Samenstelling

de heer dr. R. Toes Voorzitter
de heer L.S. van Wezel MBA RC Lid

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en ziet toe dat doelstellingen van de scholengroep, met name op het gebied van identiteit, worden gerealiseerd. In 2021 stelde de Raad van Toezicht het toetsingskader vast. De raad bestaat uit zeven leden die lid zijn van de deelnemende kerkgenootschappen.

 

Benoeming Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn zijn de leden herkiesbaar. Leden maken maximaal acht jaar onderdeel uit van de Raad van Toezicht. Eén van de leden wordt voorgedragen door de GMR.

 

Op dit moment is de samenstelling als volgt:

P. Schalk, voorzitter
Drs. B.A. Heijns RA RV, lid
Mw. Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
Drs. J. Joppe, lid
K.J.G. Kats, lid
Drs. G.A. Stoop, lid
Dr. A. Versluis, lid

de heer L. van der Ham Directeur Driestar Gouda PrO/vmbo
de heer J. Möhlmann Directeur Driestar Gouda havo/vwo
de heer J. van Dam Directeur Driestar Leiden
de heer W.J. Jelier Directeur Driestar Lekkerkerk
de heer M.A. van der Meijden Directeur Guido de Brès
de heer H. den Hollander Directeur Marnix
de heer D. Blom Directeur Revius
de heer C.J. Hoekman Directeur Beroepencollege De Swaef
de heer H. den Ouden Directeur De Burcht

Scholengroep Driestar-Wartburg bestaat uit meerdere scholen en heeft daarom een actieve gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Zij denkt proactief mee en adviseert de school in bepaalde onderwerpen. Bij sommige voorstellen heeft zij ook instemmingsbevoegdheid. De GMR richt zich met name op zaken die de scholen gezamenlijk betreffen zoals algemeen beleid, personeelszaken en financiën.

 

De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder- en leerlinggeleding. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een MR-reglement.

 

De samenstelling van de GMR Driestar-Wartburg 2022-2023:

 

Personeel:

M.J. Groenendijk (Driestar)
J.G. Janssen (Wartburg)
C.H. Kleinbloesem (Driestar)
A.J. Meijer, secretaris (Driestar)
W. Offermans (Wartburg)
mw. A.A. van Rumpt-Donker, plv. voorzitter (Driestar)
J. Soet (Wartburg)
C.R. Struijk (Wartburg)

 

Ouders:

B.W. Drost (Driestar)
N.P.H. Jabaaij (Wartburg)
P. Pons, voorzitter (Wartburg)
mw. C.H.M. van Toor-van Essen (Driestar)

 

Leerlingen:

Emma de Groot (Driestar)
Rebeca de Pater (Driestar)
Sarah van den Berg (Wartburg)
Annette Huijzer (Wartburg)

 

Secretariaat:

mw. P. Soffree

 

De medezeggenschapsraad vergadert aankomend schooljaar zes keer. De gekozen data zijn:
6 oktober, 13 december, 2 februari, 23 maart, 1 juni en 29 juni.

 

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken door één van de MR-leden persoonlijk te benaderen of een mail te sturen naar GMRDriestarWartburg@driestarwartburg.nl.

 

(Locatie)medezeggenschapsraden

Naast de gezamenlijke medezeggenschapsraad heeft ook iedere school haar eigen medezeggenschapsraad (LMR-en). Waar de GMR zich met name richt op brede onderwerpen voor de hele scholengroep zoals algemeen beleid, personeelszaken en financiën, richten de LMR-en zich meer op de onderwijskundige aspecten van desbetreffende school. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).

Downloads