Scholengroep Driestar-Wartburg wordt aangestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van de scholengroep. Daarnaast heeft de scholengroep een actieve gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR).  Iedere school heeft zijn eigen directeur. Bestuur en directeuren worden ondersteund door het bureau Advies en Ondersteuning.

Bestuur en directie

de heer dr. R. Toes Voorzitter
de heer L.S. van Wezel MBA RC Lid

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en ziet toe dat doelstellingen van de scholengroep, met name op het gebied van identiteit, worden gerealiseerd. In 2021 stelde de Raad van Toezicht het toetsingskader vast. De raad bestaat uit zeven leden die lid zijn van de deelnemende kerkgenootschappen.

 

Benoeming Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn zijn de leden herkiesbaar. Leden maken maximaal acht jaar onderdeel uit van de Raad van Toezicht. Eén van de leden wordt voorgedragen door de GMR.

 

Op dit moment is de samenstelling als volgt:

P. Schalk, voorzitter
Drs. B.A. Heijns RA RV, lid
Mw. Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
Drs. J. Joppe, lid
K.J.G. Kats, lid
Drs. G.A. Stoop, lid
Dr. A. Versluis, lid

de heer L. van der Ham Directeur Driestar Gouda PrO/vmbo
de heer J. Möhlmann Directeur Driestar Gouda havo/vwo
de heer J. van Dam Directeur Driestar Leiden
de heer W.J. Jelier Directeur Driestar Lekkerkerk
de heer M.A. van der Meijden Directeur Guido de Brès
de heer H. den Hollander Directeur Marnix
de heer D. Blom Directeur Revius
de heer C.J. Hoekman Directeur Beroepencollege De Swaef
de heer H. den Ouden Directeur De Burcht

Advies en Ondersteuning

Ter ondersteuning van bestuur en directie heeft de scholengroep een bureau Advies en Ondersteuning. Het bureau bestaat uit de afdelingen beleidsadvies, bestuurssecretariaat, communicatie, financiën, it en personeel & organisatie. Elke school heeft ook een team van eigen ondersteuners, zoals directiesecretariaat, leerlingenadministratie en facilitair medewerkers.

Downloads