In de praktijk

In de praktijk is onze identiteit zichtbaar in de houding tegenover elkaar; we gaan respectvol met elkaar om en we erkennen gezagsverhoudingen in de school. Ook doen leerlingen in de godsdienstlessen kennis op van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en algemene – en christelijke cultuurgeschiedenis. De identiteit van de school is ook zichtbaar in het houden van dag- en weekopeningen.

Visie
De grondslag van de school is bepalend voor onze visie op onderwijs. Wij gaan uit van een Bijbels mensbeeld: God maakte iedere leerling als uniek schepsel, met eigen gaven en talenten. Er zijn vakken waar ze goed in zijn, en vaardigheden die ze hebben of kunnen ontwikkelen. We houden rekening met de verschillen die er zijn tussen onze leerlingen.

 

Begeleiding
We geloven dat we totaal zondig zijn. Alleen uit genade en door de werking van Gods Geest kunnen we komen tot het geloof in de Heere Jezus. Dit houdt onder meer in dat jonge mensen sturing, structuur en begeleiding nodig hebben op weg naar volwassenheid. Deze middelen bieden we op het Driestar College.

 

Doelen:

Binnen onze school werken wij aan verschillende doelen voor onze leerlingen:

 • Ons doel is allereerst om leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daarvoor leren we ze kennis, houding en vaardigheden aan.
 • In de tweede plaats bereiden we leerlingen voor op een plaats in de samenleving. Het is belangrijk dat ze als goede burgers en beroepsmatig een bijdrage leveren aan de samenleving. Hun christelijke identiteit geeft hun werk meerwaarde.
 • In de derde plaats willen we dat leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen. De gaven die God iedere leerling gegeven heeft, kunnen zich op het Driestar College en daarna ontwikkelen. De leerling groeit zo op tot een zelfstandig persoon, die zich baseert op Bijbelse normen en waarden. Vanuit deze persoonlijke levensovertuiging is het de bedoeling om met hoofd, hart en handen God en de naasten te dienen.

 

Perspectief

We beseffen dat ons persoonlijk levensdoel omschreven is in 1 Johannes 3:23: “En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben.” Alleen door de vernieuwende werking van Gods Geest krijgt Christus gestalte in het leven. Daarom staat het onderwijzen en opvoeden in het perspectief van de eeuwigheid.

 

Strategisch beleidsplan
In ons Strategisch Beleidskader beschrijven we onze strategische thema’s voor de jaren 2020-2024.

Opdracht van de school     

De opdracht van onze school is gebaseerd op wat onze Heere Jezus Christus zegt in Markus 12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”

 

Vanuit deze opdracht formuleren we de taak van onze school als volgt: We willen leerlingen in aanraking brengen met het ware, goede en schone in de schepping; dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hen zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens, zodat zij gestalte kunnen geven aan hun roeping om God te zoeken en als burger te staan in onze samenleving, in gehoorzaamheid aan en in navolging van Christus.

 

Waar we voor gaan        

Binnen onze scholen staan we voor:

 

Bijbels perspectief: het kennen van God

Wij geloven en belijden dat de Bijbel het Woord van God is. Dit Woord is gezaghebbend op alle levensterreinen. Als mensen zijn we door God geschapen naar Zijn beeld. Door te zondigen hebben wij echter onze relatie met God verbroken. Hierdoor hebben we onszelf en de schepping in het verderf gestort. Maar Gods Woord leert ons dat het daar niet ophoudt. In Johannes 3 vers 16 vinden we de kern van de Bijbelse boodschap: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

 

Onderwijskundig perspectief: Hoe groot zijt Gij

In ons onderwijs staat kennis over de schepping van God centraal. Op een geordende manier leggen we kennis van die werkelijkheid open in de vakken. Leren kennen is in onze visie leren kennen in de omgang. Leraar en leerling staan in een persoonlijke verhouding tot de leerstof. De leraar geeft weer wat hij zelf geleerd, gevoeld, gedacht en ervaren heeft in de ontmoeting met zijn vak. Hij wijdt zijn leerlingen in, in het leven. Hij laat hen eerst waarnemen en luisteren, daarna vragen stellen en vervolgens voorzichtig conclusies trekken. Zo krijgen leerlingen eerbied en gaan ze zich verwonderen: hoe groot zijt Gij!

 

– Ontvankelijk en nederig
Als leerlingen en leraren ontvankelijk zijn, kan het onderwijs ‘landen’ in hun hoofden en harten. Een voorwaarde voor ontvankelijk zijn, is jezelf niet hoger voordoen dan je bent, niet van alles voor jezelf willen, maar blij of verdrietig kunnen zijn met de ander of over het andere.

– Betrokken en dienstbaar
Nederigheid zorgt voor betrokkenheid op de ander. Leerlingen brengen respect op voor hun leraar, die ouder en wijzer is. Leraren nemen de leerlingen serieus en nemen als volwassenen hun verantwoordelijkheid. We dienen niet onszelf, maar God en onze medemens.

– Onderwijzen en leren
Naast de overdracht door de docent is de manier van leren van de leerlingen belangrijk. We kiezen niet voor één leerstrategie, maar vertrouwen op de deskundigheid van onze docenten om vast te stellen wat op een bepaald moment effectief is.

– Vakbekwaam en vormend
Een docent die van zijn vak houdt en het beheerst, is enthousiast voor de vakinhoud en neemt de leerlingen daarin mee. Van docenten wordt ook verwacht dat ze sturend zijn en richting geven. Leraren vervullen die rol samen en krijgen steun en stimulans van hun leidinggevenden.

 

Maatschappelijk perspectief: burgers onderweg

Als christenen hebben we een levenshouding van burgers die onderweg zijn naar Gods grote toekomst. Dat betekent niet dat we ons onttrekken aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. In ons onderwijs wijden we leerlingen in, in het leven. We zijn erop gericht dat ze een diploma halen en/of werk vinden. Ook doen leerlingen mee met activiteiten in onze buurt, wijk of stad. Duurzaamheid heeft een plek in ons onderwijs. Wat de samenleving verwacht van het onderwijs, is steeds vaker gebaseerd op economische en financiële belangen. We willen ervoor waken dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Leren en ontwikkelen vraagt om rust en tijd voor ontmoeting.

 

Thema’s Ruimte voor Onderwijs

We hebben drie thema’s voor de school geformuleerd van waaruit de locaties hun onderwijs vorm geven:

 

Onderwijzen

Onderwijzen heeft als doel leerlingen te laten groeien in mogelijkheden, door het openleggen van Gods schepping in haar schoonheid en in haar gebrokenheid.

 

Daarbinnen onderscheiden we drie speerpunten:

 

 • Identiteit in het vak
 • De kwaliteit van de les
 • Vakbekwaamheid van personeel en in het bijzonder van docenten.

 

Ontspannen

Er wordt veel verwacht van de school, onze samenleving is onrustig en er zijn tal van mogelijkheden voor communicatie en vermaak. In die omgeving willen we bewust zorgen voor rust en ruimte, zodat we recht kunnen doen aan de school als oefenplaats voor het leven.

 

Ook hier weer drie speerpunten:

 

 • Toetsdruk en toetsbeleid
 • Lezen als inspanning en ontspanning
 • Balans in digitalisering in de school.

 

Ontmoeten

Dit thema is ingegeven door onze wens om de gemeenschap te benadrukken en handen en voeten te geven aan de begrippen ‘betrokkenheid’ en ‘dienstbaarheid’. Ook komt het aspect ‘vreemdelingschap’ aan de orde.

 

De drie speerpunten van dit thema:

 

 • Burgerschap en vreemdelingschap
 • Kwaliteit van het mentoraat
 • Zorgvuldige ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.

Gezin en kerk

De leerlingen van Scholengroep Driestar-Wartburg komen over het algemeen uit reformatorische gezinnen. Deze gezinnen behoren bij verschillende kerkverbanden. De school trekt graag samen op met de gezinnen en kerkgenootschappen.

 

Onze scholen hanteren een laagdrempelig toelatingsbeleid voor kinderen uit gezinnen die bij de volgende kerkverbanden zijn aangesloten:

 

 • Hervormde Gemeenten binnen de PKN
  (die zich gebonden weten aan de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid);
 • Hersteld Hervormde Kerk;
 • Gereformeerde Gemeenten;
 • Christelijke Gereformeerde Kerken;
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
 • Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

 

Ook kinderen uit gezinnen die tot andere kerkgenootschappen of christelijke gemeenschappen behoren, of die in een andere christelijke traditie staan dan de reformatorische, kunnen op basis van een gesprek met de identiteitscommissie worden toegelaten.

 

Als je je aanmeldt, vragen we je om de grondslag van de school te onderschrijven.

Maatschappelijk perspectief

Als christenen geloven wij dat we onderweg zijn naar Gods grote toekomst. Dit betekent dat we in ons onderwijs leerlingen lessen willen meegeven voor het leven. We zijn erop gericht dat leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd worden en uiteraard hun diploma halen en/of werk vinden.

 

Wat de samenleving verwacht van het onderwijs is steeds vaker gebaseerd op economische en financiële belangen. We willen ervoor waken dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Leren en ontwikkelen vraagt om rust en tijd voor ontmoeting. Leerlingen doen regelmatig  mee met activiteiten in onze buurt, wijk of stad en heeft duurzaamheid een plek in ons onderwijs.

 

Duurzaamheid

Samen met andere reformatorische scholen, heeft VGS besloten om werk te maken van duurzaamheid. Niet als opwelling, maar structureel. Het doel is om, allereerst binnen het onderwijs, een beweging tot stand te brengen wat leidt tot bewustwording en gedragsverandering op dit gebied.

Samenwerkingsverbanden