Ons onderwijs

Het onderwijs dat we bieden is speciaal voor leerlingen behorend bij de reformatorische achterban, die niet, nog niet of even niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs op één van de andere scholen van de scholengroep. Denk hierbij aan leerlingen die gevoelig zijn voor prikkels of aan leerlingen die erg afhankelijk zijn van vaste structuren en afspraken. De Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) van de Scholengroep neemt hier per leerling besluit over.

 

We verzorgen onderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo, de mavo, de havo en het vwo.

Wil je meer weten over de verschillende niveaus? Kijk dan bij het onderwijsaanbod op de websites van de andere scholen van Scholengroep Driestar-Wartburg.

 

Op de Burcht krijg je alle vakken die je normaal gesproken ook zou volgen. De praktijklessen voor het vmbo en de gymlessen worden verzorgd door De Swaef. We werken met kleine groepen en vaste docenten die worden ondersteund door onderwijsassistenten.

Doorstroom en integratie

Het is altijd de bedoeling dat leerlingen terug zullen integreren in het reguliere onderwijs. Als leerlingen daar klaar voor zijn, gaan we daarmee aan de slag. Leerlingen van vmbo basis, kader, gemengd en gemengd + blijven uiterlijk tot en met het tweede leerjaar; in het tweede jaar oefenen we de overstap. Leerlingen van mavo, havo en vwo blijven uiterlijk tot en met het derde jaar; in het derde jaar oefenen we de overstap. Daarna volgt in veel gevallen integratie in het regulier onderwijs met ondersteuning vanuit de instroomgroepen. Leerlingen volgen de bovenbouw in het reguliere onderwijs.

Samenwerken

Onderwijs geven aan onze doelgroep kunnen we niet alleen. Voor de doorstroom werken we intensief samen met de andere scholen van Scholengroep Driestar-Wartburg. Rond de individuele leerling werken we samen met (pleeg)ouders, hulpverlening, en andere externe betrokkenen. Intern wordt het proces gevolgd door de intern begeleider en indien nodig door de schoolpsycholoog.

Overige informatie en contact

We bieden geen individueel onderwijs; leerlingen op onze school moeten in een kleine groep kunnen functioneren. We zijn niet ingesteld op leerlingen met een zware lichamelijke ondersteuningsbehoefte en op leerlingen met een verstandelijke beperking. Soms moeten we vaststellen dat de Burcht niet kan bieden wat een leerling nodig heeft. Dan zoeken we samen met ouders en andere betrokkenen naar een oplossing.

 

Heeft u als ouders/verzorgers vragen over onze school of ons onderwijs? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. In veel gevallen maken we dan een (bel)afspraak om zo echt de tijd te nemen voor het contact.

Goede kwaliteit zie je terug

Je komt op school om wat te leren. Daar horen goede resultaten bij. Daarom vinden wij kwaliteit erg belangrijk. Voor ons is dat meer dan cijfers alleen. Ook gaat dit verder dan dat we alleen aan de wettelijke eisen willen voldoen. Voor ons betekent kwaliteit dat ons onderwijs goed aansluit bij onze missie en visie. Natuurlijk gaat het daarbij om de christelijke identiteit van het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld om de goede sfeer op school en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

 

Daarnaast meten we de kwaliteit van ons onderwijs. We werken hiervoor met een kwaliteitssysteem. De uitkomsten van bijvoorbeeld gesprekken, enquêtes en onderzoeken worden in dit systeem verwerkt. De uitkomsten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van deze controles worden vastgelegd in rapporten en kwaliteitskaarten. Onze scholen scoren in vergelijking met andere scholen goed op leerlingzorg, de sfeer op school, de begeleiding van leerlingen en onderwijstijd.

Ook brengt de inspectie de doorstroom van leerlingen in kaart. Hierin kun je zien hoeveel leerlingen zonder vertraging doorstromen naar het volgende leerjaar. Ook zie je hoeveel leerlingen blijven zitten of op een ander niveau terechtkomen