Belangrijke info over het aanmelden

 • De uiterste datum voor aanmelden voor de brugklas voor schooljaar 2024-2025 is verstreken. 
 • Aanmeldingen voor instroom tijdens een lopend schooljaar kunnen uiteraard altijd gedaan worden.
 • Binnen maximaal zes weken wordt een besluit genomen over de definitieve toelating.

Toelating en andere info voor ouders/verzorgers

 

Een paar dingen zijn belangrijk bij het aanmelden van uw kind bij ons op school:

 1. Soms is het nog onvoldoende duidelijk welk onderwijstype bij uw kind past. De downloads onderaan deze pagina kunnen hierbij helpen.
 2. Bij plaatsing is het advies van de basisschool voor ons doorslaggevend.
 3. Tussen de verschillende Wartburgscholen zijn er regio-afspraken gemaakt. Dit betekent dat iedere school zich richt op een bepaalde regio. Zijn er dringende redenen om uw kind toch aan te melden voor een andere school? Dien hiervoor een verzoek in bij het College van Bestuur. De regio-afspraken gelden niet voor het Praktijkonderwijs op de Marnix, Beroepencollege De Swaef en tto op de Guido de Brès.
 4. Kinderen uit gezinnen die bij de in de Raad van Toezicht vertegenwoordigde kerkgenootschappen zijn aangesloten worden in principe toegelaten. Ook kinderen uit gezinnen die tot andere kerkgenootschappen of christelijke gemeenschappen behoren, of die in een andere christelijke traditie staan dan de reformatorische, kunnen op basis van een gesprek met de identiteitscommissie worden toegelaten.
 5. Vergeet niet de schoolkeuze aan de basisschool door te geven. Zij leveren via het leerlingvolgsysteem ook informatie bij ons aan.

 

Speciale aanmeldingscriteria

Praktijkonderwijs

Wilt u uw kind aanmelden voor het praktijkonderwijs? Hij of zij kan dit volgen op Driestar Gouda of op de Marnix in Dordrecht. Leerlingen komen in aanmerking voor praktijkonderwijs op grond van:

 

 • een leerachterstand van minimaal drie jaar;
 • een IQ van minimaal 55 en maximaal 80;
 • problemen in het functioneren in relatie met anderen;
 • gebrek aan sociale weerbaarheid.

 

Toelaatbaarheidsverklaring

Alle aanmeldingen worden aan de hand van de bovenstaande punten besproken in de Commissie Toewijzing en Ondersteuning (CTO). Komt uw kind in aanmerking voor praktijkonderwijs? Dan zorgt deze commissie ervoor dat alle relevante documenten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs (RefSVO) terecht komen. Deze commissie beslist uiteindelijk of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgt.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure voor praktijkonderwijs (en extra ondersteuning) in het Handboek aanmeldingsprocedure PrO of extra ondersteuning of neem contact op met:

 

Driestar Gouda PrO/vmbo
Mevr. C. Bij de Vaate-Bestman
Email: CBijdeVaate@driestarwartburg.nl

 

Marnix
Dhr. M. Goedegebuur
Email: MGoedegebuur@driestarwartburg.nl

Extra ondersteuning

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben is er vmbo-basis met extra ondersteuning (het oude lwoo). Dit is geen aparte leerroute, maar een vorm van ondersteuning binnen het normale vmbo-onderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw kind voldoen van een van de volgende criteria:

 • overstap vanuit een afgeronde groep zeven en tenminste acht jaar basisonderwijs gevolgd;
 • afkomstig uit groep acht en een extra steuntje in de rug nodig;
 • afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet).

 

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor leerwegondersteuning heeft uw kind een indicatie nodig. Vraag of de directeur van de basisschool hierover contact opneemt met de Commissie Leerlingen Zorg. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met één van onze scholen. Meer informatie kunt u vinden in het Handboek aanmeldingsprocedure PrO of extra ondersteuning.

Als uw kind (nog) niet het reguliere onderwijs kan volgen, dan kunt u uw kind aanmelden voor de trajectgroep. De trajectgroep heeft een apart gebouw op Driestar Gouda: Delta. Het is klein en overzichtelijk; een veilige plek met weinig prikkels. De trajectgroep bestaat uit groepen van maximaal 12 leerlingen. In een groep zitten leerlingen met verschillende niveaus en leerjaren (vmbo, havo en vwo). Iedere groep heeft maximaal drie docenten en een onderwijsassistent. Eén van deze docenten is de mentor van de groep. De mentor heeft regelmatig contact met u als ouder(s)/verzorger(s).

 

Regelmatig bekijkt het trajectteam of uw kind voldoende doelen hebt behaald en of hij of zij een vak in de reguliere afdeling kan gaan volgen. Gaat het goed tijdens deze les in de reguliere afdeling, dan krijgt uw kind een extra vak in deze klas. Uiteindelijk gaat hij of zij helemaal over van de trajectgroep naar de reguliere afdeling. Meer informatie over de trajectgroep vind u onder ‘extra ondersteuning’.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de trajectgroep? Vul het online aanmeldformulier in. We kunnen met het dossier aan de slag als het volledig is. Let er dus op dat niets ontbreekt (ook geen eventuele bijlagen).

 

De aanmeldtermijn voor trajectgroepen loopt tot 1 maart. Binnen zes tot tien weken volgt het besluit of de leerling is toegelaten.

 

 

 

Wil je na een afgeronde vmbo-t opleiding naar de havo? Dat kan! Wel zijn hieraan een aantal regels verbonden. Hierbij kijken we niet alleen naar je cijfers, maar ook naar je motivatie. Zo hebben we vooraf een realistisch beeld of de overstap naar de havo een goede kans van slagen heeft.

 

Regels en procedures

Goede resultaten zijn van belang. Je hebt (wettelijk) recht op doorstroming als je een 7de/extra vak hebt gevolgd, maar ook als je dit niet hebt gedaan, stelt de school de weg naar 4 havo open.

 

Het is dan van belang dat:

 • het eindcijfer voor de gekozen vakken voor havo 4 een 6,8 of hoger is;
 • er een oordeel wordt gevraagd van de docentenvergadering van het vmbo.

 

In dit advies wordt niet alleen gekeken naar resultaten, maar ook naar inzet, motivatie, werkhouding, zelfstandigheid, plannen en het kunnen overzien van grotere hoeveelheid leerstof. Het gegeven advies van de vmbodocenten moet positief zijn.

 

Ook vindt er een intakegesprek plaats tussen jou en de decaan van de havo. Eventueel kunnen en mogen je ouders hierbij aanwezig zijn. In dit gesprek gaat het onder andere over je persoonlijke motivatie, loopbaanperspectief en profielkeuze. Ook het advies dat op basis van dit gesprek wordt gegeven, moet positief zijn.

 

Vervolgens neemt de toetsingscommissie een gewogen besluit. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur havo-bovenbouw, de adjunct-directeur vmbo, de decaan havo en de decaan vmbo. Je  ontvangt vervolgens binnen vier werkdagen na de uitslag van het tweede tijdvak Centrale Examens vmbo een brief. Hierin staat het besluit van de toetsingscommissie.

 

Ben jij of zijn je ouders het niet met de beslissing eens? Dan kunnen je ouders binnen drie dagen schriftelijk in beroep gaan tegen het besluit bij de directeur van de school. De directeur beoordeelt het beroep. Hij voert daarover overleg met een docent uit de 2de fase die niet betrokken is geweest bij de toelatingsprocedure. Binnen drie dagen deelt de directeur zijn besluit mee. Deze beslissing is bindend.

Wil je na een afgeronde havo-opleiding naar het vwo? Dat kan! Wel zijn hieraan een aantal regels verbonden. Hierbij kijken we niet alleen naar je cijfers, maar ook naar je motivatie. Zo hebben we vooraf een realistisch beeld of de overstap naar het vwo een goede kans van slagen heeft.

 

Regels en procedures

Goed om te weten: een leerling met een havodiploma kan zonder voorwaarden toegelaten worden tot vwo 5 en heeft dus wettelijk doorstroomrecht.

 

Bij de overstap naar het vwo gelden alleen een paar (cijfer)regels en zijn er enkele vrijstellingen:

 • Bij de overstap naar vwo 5 worden alle eindcijfers van de schoolexamens van havo 5 ingevoerd bij vwo 4;
 • Leerlingen krijgen een vrijstelling voor Culturele Kunstzinnige Vorming en maatschappijleer;
 • Het profielwerkstuk dat gemaakt is op de havo wordt op vwo-niveau beoordeeld. Leerlingen mogen het profielwerkstuk aanpassen om een hoger cijfer te halen.

Downloads

Aangenaam kennis te maken!

Meldt u voor het eerst een kind aan? Dan nodigen we u uit voor een welkomstgesprek! Graag willen we u beter leren kennen en stellen we onszelf aan u voor.

 

Tijdens dit gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We hebben het bijvoorbeeld over de grondslag van de school en de manier waarop identiteit vorm krijgt in ons onderwijs en de leefregels van de school. Ook hebben we het met elkaar praktische zaken zoals huiswerk, verlof en de betrokkenheid van u bij de school. We hopen u binnenkort te ontmoeten!

BRIN-nummers

Soms heeft u voor het aanmelden het specifieke BRIN-nummer van een van onze scholen nodig:

 • Driestar Gouda (PrO): 02EA05
 • Driestar Gouda (vmbo, havo, vwo): 02EA00
 • Driestar Leiden: 02EA03
 • Driestar Lekkerkerk: 02EA02
 • Guido de Brès: 00PG00
 • Marnix: 00PG04
 • Revius: 00PG03
 • Beroepencollege De Swaef: 00PG02
 • De Burcht: 00PG08