Absentmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze leerling telefonisch of via de website een absentmelding te doen bij de administratie van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren. Stel indien nodig ook een medeleerling op de hoogte. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

 

Andere redenen van verzuim

 

Andere redenen van verzuim (bijvoorbeeld een huwelijk in de familie) kunnen ook aan de orde zijn. In zulke gevallen moet er tijdig per e-mail schriftelijk toestemming gevraagd worden voor afwezigheid aan de afdelingsleider van uw zoon of dochter.

 

 

Ziekmelding tijdens schooldag

 

Als een leerling tijdens de dag op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator van zijn/haar afdeling. Die beoordeelt of de leerling naar huis mag. Als de verzuimcoördinator toestemming geeft, wordt zo mogelijk eerst contact opgenomen met thuis.

 

Kijk voor meer informatie over verlof en verzuim in de schoolgids.